Kierunki badań

 

Aktualnie prowadzone badania:
 • kompleksowe, planistyczne kształtowanie i zagospodarowanie zlewni oraz obszarów wiejskich w terenie podgórskim i górskim - w tym przeciwerozyjne kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • biotechniczna zabudowa rzek i potoków,
 • reżim hydrologiczny i hydrochemiczny mikrozlewni o różnych formach zagospodarowania i antropopresji w terenie podgórskim i górskim,
 • stężenia i ładunki składników chemicznych wnoszonych z opadami i odpływających z mikrozlewni rolniczych,
 • zastosowanie geosyntetyków w inżynierii środowiska.
 • rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł,
 • rekultywacja i zagospodarowanie odpadów przemysłowych,
 • waloryzacja gleb i terenów zdegradowanych przez przemysł,
 • zagospodarowanie terenów ekologicznie zagrożonych,
 • ruch wody w środowisku glebowym,
 • zastosowanie metod przyrodniczych w inżynierii,
 • torfowiska i gleby organiczne,
 • ochrona i rekultywacja torfowisk,
 • znaczenie mokradeł w krajobrazie,
 • gospodarcze i przyrodnicze funkcje mokradeł.


Badania statutowe:
 1. Kompleksowe kształtowanie czynników środowiska obszarów wiejskich podstawą ich wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju.
 2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej zlewni Górnego Dunajca na przykładzie wybranych jednostek osadniczych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego w Czorsztynie (temat zbiorczy).
 3. Gospodarka wodna gleb i roślin.


Badania własne:
 1. Opracowanie optymalnego systemu zabudowy biologiczno-technicznej rzek i potoków górskich.
 2. Badania nad zagospodarowaniem zlewni górskiej.
 3. Doskonalenie zasad przeciwerozyjnego (melioracyjnego) kształtowania rozłogu użytków rolnych wsi Trybsz w woj. Nowy Sącz.
 4. Badania nad retencją zlewni górskich.
 5. Badanie wybranych składników bilansu wodnego mikrozlewni górskich położonych na Spiszu Polskim.
 6. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych dla potrzeb kształtowania przestrzeni terenów wiejskich, na wybranych obiektach południowej Polski.
 7. Zróżnicowanie przestrzenne fizykochemicznych cech wody opadowej w zlewni podgórskiej.
 8. Ustrój hydrologiczny mikrozlewni rolniczych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i glebowych na terenie podgórskim.
 9. Wpływ osadnictwa wiejskiego na jakość wód powierzchniowych małych zlewni.
 10. Wybrane cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych w małych ciekach melioracyjnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji.
 11. Ocena przydatności żużla i geowłókniny w umocnieniach kanałów melioracyjnych.


Badania są realizowane na pięciu stałych obiektach terenowych, na których prowadzi się ciągłe obserwacje, a ponadto w kilku okresowych punktach badawczych oraz w laboratorium katedralnym i wydziałowym.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR