Konferencje

 

Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z Katedrą Krajinného Plánovania a Pozemkových Uprav SPU w Nitrze, organizują przemiennie cykliczną Konferencje ENVIRO Kraków-Nitra. Na konferencji poruszane są zagadnienia dotyczące inżynierii, kształtowania, ochrony i rozwoju terenów wiejskich.
Międzynarodowa Konferencja Enviro 2014. /Dobczyce/

XIX Międzynarodowa Konferncja Naukowa - ENVIRO 2014 - "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA", 25 - 25.IX.2014 r. Dobczyce,

Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac i wymiany osiągnięć naukowych partnerów krajowych i zagranicznych, dotycząca współczesnych problemów ochrony i kształtowania środowiska.

Przewiduje się następującą tematykę: :

 • uwarunkowania meteorologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne kształtowania zasobów wodnych,
 • przyrodniczo-techniczne i gospodarcze uwarunkowania kształtowania i ochrony zasobów wodnych,
 • rola małej retencji w gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich,
 • wpływ zagospodarowania zlewni, na jakość zasobów wodnych,
 • oddziaływanie budowli hydrotechnicznych na stabilność koryt cieków oraz na ilość i jakość wód,
 • funkcjonowanie oczyszczalni w przeciwdziałaniu degradacji zasobów wodnych.
 • kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich.
 • specyfika szacowania nieruchomości w sąsiedztwie zbiorników wodnych,
 • współczesne technologie pozyskiwania danych przestrzennych na potrzeby kształtowania i ochrony środowiska,
 • techniki geodezyjne, satelitarne i klasyczne w monitorowaniu budowli hydrotechnicznych,
 • geomatyka, zarządzanie obszarami wiejskimi i krajobrazem,
 • planowanie i zagospodarowanie obszarów wiejskich.Międzynarodowa Konferencja Enviro 2012. /Dobczyce/

XVII Międzynarodowa Konferncja Naukowa - ENVIRO 2012 - "RACJONALNE KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH", 20 - 21.IX.2012 r. Dobczyce,

Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac i wymiany osiągnięć naukowych partnerów krajowych i zagranicznych, dotyczących roli melioracji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych na terenach wiejskich, wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej, Strategii Gospodarki Wodnej i Programu Małej Retencji Wodnej.

Tematyka konferencji:

 • uwarunkowania meteorologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne kształtowania zasobów wodnych,
 • przyrodniczo-techniczne i gospodarcze uwarunkowania kształtowania i ochrony zasobów wodnych,
 • rola małej retencji w gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich,
 • wpływ zagospodarowania zlewni, na jakość zasobów wodnych,
 • oddziaływanie budowli hydrotechnicznych na stabilność koryt cieków oraz na ilość i jakość wód,
 • funkcjonowanie oczyszczalni w przeciwdziałaniu degradacji zasobów wodnych.Międzynarodowa Konferencja Enviro 2010. /Dobczyce/

XV Międzynarodowa Konferncja Naukowa - ENVIRO 2010 - "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA OBSZARÓW WIEJSKICH", 16 - 17.IX.2010 r. Dobczyce,

Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac i wymiany osiągnięć naukowych partnerów krajowych i zagranicznych dotyczących roli melioracji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych, oraz podjęcie dyskusji nad nowymi zadaniami melioracji wodnych wynikającymi z:

 • Strategii Gospodarki Wodne,
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategii Rozwoju Obszarów wiejskich,
 • Dyrektywy Azotanowej.Międzynarodowa Konferencja Enviro 2008. /Kraków - Dobczyce/

XIII Międzynarodowa Konferncja Naukowa - ENVIRO 2008 - "ROLA MELIORACJI W KSZTAŁTOWANIU I OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH", odbyła się w dniach 16 - 18.IX.2008 r. r. w Krakowie oraz w Dobczycach, połączona była z jubileuszem 70-lecia urodzin oraz 46-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Włodzimierza Rajdy

Celem konferencji było stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac i wymiany osiągnięć naukowych partnerów krajowych i zagranicznych dotyczących roli melioracji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych, oraz podjęcie dyskusji nad nowymi zadaniami melioracji wodnych wynikającymi z:

 • Strategii Gospodarki Wodnej,
 • Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • Strategii Gospodarki Wodnej,
 • Programu Małej Retencji Wodnej.Międzynarodowa Konferencja Enviro 2006. /Kraków/

Konferencja była cykliczną - XI z serii ENVIRO Nitra-Kraków.

Na konferencji dokonano przeglądu i wymiany osiągnięć partnerów krajowych i zagranicznych w zakresie:

 • ekologiczno-ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju,
 • przekształceń użytkowania i władania ziemią oraz kształtowania krajobrazu,
 • zmian ekosystemów spowodowanych działalnością gospodarczą,
 • zasobów wodnych,
 • wpływu użytkowania terenu i form antropopresji na obieg substancji chemicznych i stałych w środowisku,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • degradacji i ochrony gleb,
 • rewitalizacji i bioinżynieryjnej obudowy brzegów cieków i zbiorników wodnych,
 • jakości i ochrony powietrza,
 • kształtowania mikroklimatu w budynkach gospodarskich,
 • nowych technologii w inżynierii i ochronie środowiska.


 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR